Manum Personal Excellence Model®

Per a més detalls:

El Manum Personal Excellence Model® és un programa basat en el model d’Intel·ligència Emocional de MHS (EQ-i) que pretén optimitzar la dimensió interna i interpersonal de qualsevol professional. Mitjançant una base de models, guies i eines proposem un camí per a la millora individual. Ofereix un itinerari de transformació que contribueix a que qualsevol professional pugui dur a terme un procés de canvi personal efectiu, augmenti el seu compromís i assoleixi un impacte positiu a la companyia.

  • BENEFICIS

  • Millorar l’efectivitat de la presa de decisions més enllà de la pura racionalitat.
  • Aprendre a crear solucions innovadores i a mobilitzar les persones en el si de l’organització per poder-les dur a terme.
  • Descobrir el món afectiu i com aquest té una incidència directa en els resultats que donem tant al nostre entorn personal como professional.
  • Aprendre tècniques i estratègies per a una correcta gestió de les emocions personals i de les persones del meu entorn.
  • Tenir un model de comunicació integral que permeti millorar l’impacte i la influència que el professional necessita per a la consecució de les seves metes.